Referat af H&G samarbejdsmøde 23-01-2017

HG samarbejdsmøde på Sønderborg Bibliotek d. 23.01.17

Til stede:              Ejvind Thorstensen, Allan Gellert, Steen Jønsson, Eigil Lauridsen, Henning Jepsen, Sabine Schulze-Lorenzen, Helle Kirk Christensen.
Ole Johannsen er til stede men deltager ikke i mødet.

Ordstyrer:            Ejvind Thorstensen

Referent:              Helle Kirk Christensen

 Punkt 1 – Referat fra sidst, har vi glemt noget?

I punkt 6 fra forrige HG samarbejdsmøde stod der at der var blevet dannet en ny grundejerforening i Skovmose ”Fredskov”. Fredskov blev ikke godkendt som en forening og har dermed anket sagen og venter på svar.

I punkt 8 fra for forrige HG samarbejdsmøde var der en bekymring mht. Rideskolen og ridning på diget. Det går fint og der er ingen problemer.

Referat H&G Møde Skovby kro 31-05-2016

Punkt 2 – Vandløbssagen Skovmose

Henning Jepsen og Eigil Lauridsen orienterer om hvordan det går med vandløbssagen. Der henvises til nyhedsbrevet ”Sikring af Skovmose mod oversvømmelser” Januar 2017

Sikring af Skovmose mod oversvømmelser” Januar 2017

Henning Jepsen ønsker at forsøge at påvirke det politiske system ved at informere om hele forløbet gennem Jyske Vestkysten. Henning mener, at politikerne skal kende hele sandheden og gerne inden det kommende byrådsmøde d. 01.02.17

Landvindingslaget blev kaldt til møde d. 10.01.17 af Frode Sørensen m. fl. På dette møde blev der stillet 3 forskellige forslag op

  1. Fortsætte som nu og med partsfordelinger som der er
  2. Starte forfra med nye partsfordelinger
  3. Afslutte sagen nu

Henning har en aftale med en journalist i morgen d. 24.01.17 og ønsker at udtalelsen skal være for hele HG. Uanset om alle ønsker at være medunderskrivere, så vil han tale med journalisten på vegne af grundejerforeningen Skovmose, men han ønsker helst at han kan udtale sig på alles vegne.

Birkemose, Rønnemose, Egemose og Skovmose siger ja med det samme selvom det ikke er muligt at læse artiklen først.

Sabine Schulze-Lorenzen fra Fyrremose og Helle Kirk Christensen fra Lærkemose ønsker først at give svar når de har drøftet det med deres bestyrelse.

24.01.16 meddeler Henning Jepsen at det nu er muligt at få lov at se artiklen inden den kommer i avisen. Efterfølgende siger Fyrremose og Lærkemose også ok. Det betyder at Henning Jepsen kan udtale sig på et samlet HG´s vegne.

Forslag til Byrådsmøde 02-02-2017

Punkt 3 –Deltager i Landvindingslaget (Dige – og pumpelaget)

Helge Petersen har pr. 21.12.16 trukket sig fra Landvindingslaget.

Ole Johannsen fra Fyrremose samt Arne Nielsen fra Rønnemose ønsker at opstille til Landvindingslaget og der foretages en anonym afstemning. Arne Nielsen fik flest stemmer og bestyrelsen peger dermed på, at han skal indtræde i Landvindigslaget.

Suppleanter blev ikke ført i prioriteret rækkefølge.

Vi beslutter, at hvis der er en som trækker sig igen, så indkaldes der til et nyt møde i HG.

Punkt 4 – Hjertestarter

Birkemose har taget initiativet til at få opsat en hjertestarter på toiletbygningen på stranden. Vi skulle fra de enkelte moser tilkendegive om vi ønskede at være med til at finansiere den. Hvis vi ikke vil være med, så betaler de den selv.

Anskaffelses pris kr. 22.995 for hjertestarteren og for monteringen.

Forsikring kr. 1.750 for en 5 årig periode.

Der er enighed om, at vi til finansieringen anvender fordelingsnøglen ud fra antallet af medlemmer i den enkelte grundejerforening.

Følgende siger ja nu til at være med:

Rønnemose, Lærkemose, Birkemose og Egemose

Følgende afventer generalforsamling inden de giver svar:

Skovmose og Fyrremose

Pengene overføres til konto:

Sydbank reg. nr. 7160 konto nr. 0001652259

Beløb ses i nedenstående vedhæftning

Hjertestarter Regnskab

Helle Kirk Christensen gør opmærksom på at der findes 2 forskellige App. som er gode at kende til:

  1. Hjertestarter
  2. 112

Ved at bruge disse app. kan man hurtig se, hvor den nærmeste hjertestarter er og hvis man bruger app 112, så kan falck se hvor man befinder sig, hvis der er brug for hjælp.

Punkt 5 – Små skilte på stranden som viser vej til de enkelte moser

Lærkemose har fået et tilbud hjem på små skilte på 9×9 cm. Som kan sættes ved stierne på stranden til hjælp for turister som kan have svært ved at orientere sig.

Prisen for de er 8 skilte excl. moms er:

8 stk skilte 9 x 9 cm udskåret folie monteret på 3 3 mm skilte plade kr. 680

Grafisk opsætning kr. 675

Der er en drøftelse af nødvendigheden af skiltene og så mangler der jo også til alle de nye veje.

Sabine Schulze-Lorenzen tilbyder at undersøge ved Sønderborg Kommune om de vil betale for skiltningen.

Vi afventer svar

Punkt 6 – Fastsættelse af kontingent:

Allan Gellert viser et foreløbigt regnskab. Han har nu færdigt materialet og det ses nedenfor:

Regneark i HG samarbejdsmøde på Sønderborg Bibliotek d. 23.01.17

Vi beslutter, at hver enkelt mose selv betaler beløbet ind til hjertestarteren. Allan Gellert har beregnet beløbet for den enkelte mose – se under punkt 4

Hvor meget hver mose skal indbetale til HG i 2017 ses ud fra regnskabet ovenfor.

Ifølge referatet fra 31.05.16 skal der indkaldes til møde senest d. 01.03.17 af Ejvind Thorstensen, med mindre nogen forinden har anmodet om et møde

Punkt 7 – Evt.

Forespørgsel om mere fyldestgørende dagsorden:

Der er enighed om, at dagsorden til de kommende HG møder skal være mere fyldestgørende, så vi kan være bedre forberedte til møderne og få tjekket op med vores bestyrelser inden.

Rensning af strande for tang:

Eigil Lauridsen tilbyder at undersøge ved Sønderborg Kommune om det er muligt at få renset stranden for tang.

Siden mødet d. 23.01.17 har Eigil modtaget følgende svar:

  • ”Det burde vi kunne. Jeg videresender til Nyttejobindsatsen.

Hilsen Kristian P Nordstrøm fra Projekt & Anlæg”

Mail til miljø- og fødevareminister:

Eigil Lauridsen og Henning Jepsen fortæller, at de i efteråret sendte en mail til Eva Kjær Hansen vedr. situationen i Skovmose. Denne mail sendte de for grundejerforeningerne Egemose og Skovmose.

20.01.17 fremsender de så en ny mail til den nye minister Esben Lunde Larsen og underskriver den på vegne af ”grundejerforeningerne”, hvilket de naturligvis ikke er berettiget til uden vores viden og accept. De beklager hændelsen meget og lover at det ikke vil ske igen.

Brev til Eva Kjer Hansen 11-01-2016

Brev til Espen Lunde Larsen 2016