Vandløbsregulering Skovmose 2017

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om vandløbsregulering i sommerhusområdet Skovmose.

Formålet med reguleringsprojektet er at forhindre gentagne oversvømmelser i området.

Offentliggørelse
Projektforslaget fremlægges i offentlig høring i 5 uger i perioden 7. juli 2017 – 11. august 2017.
Projektet er samtidig sendt i høring hos lodsejere, andre parter, berørte myndigheder og klageberettigede organisationer.

Høringssvar
Inden Sønderborg Kommune træffer afgørelse i sagen, er der mulighed for at komme med høringssvar til projektet.

Svar og bemærkninger m.m. skal sendes til vand-natur@sonderborg.dk eller til Sønderborg Kommune, Vand og Natur, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. Fristen er 11. august 2017.

Efter høringsperiodens udløb bliver de modtagne høringssvar behandlet, og kommunen træffer afgørelse i sagen.

Høringsbrev

Ansøgning

Oversigtsplan, løsningsforslag

Matrikeloversigt over ejendomme

Ejendomsoversigt

Oversigt partsfordeling

Tidsplan

Matrikeloversigt over anlægsprojekt

Anlægsoverslag